? Vaiheessa 3 arvioidaan yrityksen tuloksen riittävyyttä netto- ja rahoitustulosten sekä rahoitusreservin avulla.

Nettotulos kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan ja säännöllisen muun toiminnan tulosta. Nettotulos saadaan poistamalla yrityksen tuloksesta satunnaisten erien vaikutus.

Rahoitustulos osoittaa, kuinka paljon yritykselle jää varoja käytettäväksi muihin tarvittaviin menoihin. Rahoitustulos saadaan poistamalla nettotuloksesta poistojen vaikutus.

Rahoitusreservi kuvaa rahoitustuloksen riittävyyttä. Reservi saadaan vähentämällä rahoitustuloksesta pitkäaikaisten lainojen lyhennys, korvausinvestoinnit sekä voitonjakovaatimus.

Täyttöohje:
  • Satunnaiset tuotot ja kulut sekä poistot löytyvät yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen tuloslaskelmasta.
  • Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksellä tarkoitetaan seuraavan vuoden aikana tehtävien lyhennysten määrää.
  • Korvausinvestointeihin varattavalla summalla tulisi kattaa käyttöomaisuuden kulumisesta johtuvat kustannukset seuraavana vuonna. Tässä käyttöomaisuudella tarkoitetaan lähinnä liiketoimintaan tarvittavia koneita ja kalustoa.
  • Voitonjakovaatimuksella tarkoitetaan omalle pääomalle haluttua seuraavan vuoden tuottoa. Jos yrittäjä on sijoittanut yritykseen esimerkiksi 10 000 e ja haluaisi sijoitukselleen 10 % tuoton, on voitonjakovaatimus 1 000 e.
Edellinen Päivitä Seuraava
Vaihe 3.
Tuloksen riittävyys

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Poistot
  
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys
Korvausinvestointeihin varattava summa
Voitonjakovaatimus
Nettotulos Rahoitustulos Rahoitusreservi
0 0 0